Algemene voorwaarden

Yuna Sky heeft algemene voorwaarden opgesteld die duidelijkheid moeten scheppen en die naar ons inzicht eerlijk zijn voor de diensten die wij verlenen.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten voor opdrachtgever en ook op alle rechtsverhoudingen tussen Yuna Sky en opdrachtgever. Tevens gelden deze voor samenwerkingspartners.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk ter zijde geschoven met in de plaats stelling van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Yuna Sky.
 5. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
 6. De Algemene voorwaarden hoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk overeengekomen te worden, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen.
 7. Mocht Yuna Sky derden inschakelen dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing. Mits anders onder partners staat aangegeven.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

 1. Opdrachtnemer Yuna Sky; gevestigd te Biddinghuizen (8256 JL), KvK-nummer 59007699.
 2. Opdrachtgever: degene die met opdrachtnemer een overeenkomst aangaat op het gebied van marketing- en merk-advies, communicatie en pr- werkzaamheden en/of consulting.
 3. Offerte: iedere aanbieding of prijsopgave van opdrachtnemer in welke vorm dan ook en uitsluitend geldt als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.
 4. Opdracht: een door schriftelijk opgestelde overeenkomst waarin duidelijk de door opdrachtgever gekozen trajecten en diensten worden beschreven met de daarbij behorende honorering.
 5. In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de breedste van het woord bedoeld, ook via email.

ARTIKEL 3: ZAKELIJKE PARTNERS

 1. Yuna Sky werkt met meerdere zakenpartners op het gebied van Online Zichtbaarheid, Vindbaarheid, Teksten, Zakelijke Fotografie en Grafische Ontwerpen.
 2. Onze partners staan benoemd op de ‘over ons’ pagina. Vaste samenwerkingspartners zijn:
  🌪️ Martiena de Graaf – Echt Presenteren
  🌪️ Wendy Ceelen – Wendy Ceelen fotografie
 3. Mochten er voor opdrachtgever aanvullende voorwaarden van een zakenpartner van toepassing zijn, zal Yuna Sky dit in de offerte benoemen.
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op samenwerkingsverbanden met bovenstaande zakelijke partners.

ARTIKEL 4: VOORSTEL EN OFFERTES

 1. Alle voorstellen en/of offertes van Yuna Sky zijn vrijblijvend, tenzij – en dan slechts voor zover – door Yuna Sky schriftelijk anders is vermeld.
 2. Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Na het verstrijken van deze periode is de offerte verlopen en is opdrachtnemer niet langer aan de offerte gebonden.
 3. Offertes zijn mede gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt, dan wel heeft doen verstrekken.
 4. Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door Yuna Sky.
 6. Door het ondertekenen van de offerte van Yuna Sky heeft opdrachtgever de opdracht bevestigd. De opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 5 werkdagen na het ondertekenen van de offerte, deze schriftelijk in te trekken. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen opdrachtgever en Yuna Sky tot stand zijn gekomen.
 7. Prijsafspraken in offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 5: DE OPDRACHT

 1. Indien Yuna Sky verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal Yuna Sky de opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

ARTIKEL 6: EXTRA WERKZAAMHEDEN

 1. Yuna Sky heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de opdracht.
 2. Yuna Sky heeft het recht kosten zoals bijvoorbeeld aanvullende opdrachten, test werkzaamheden, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 7: LEVERING GOEDEREN

 1. De digitale producten worden ter beschikking gesteld door middel van een download van het bestand in PDF formaat direct na betaling van de aankoop. Dit bestandsformaat is te gebruiken op apparaten zoals telefoon, tablet, e-reader of laptop.
 2. Door bestelling en betaling van goederen van Yuna Sky ziet opdrachtgever automatisch af van de bedenktijd waarin opdrachtgever zijn aankoop kan annuleren of ruilen. opdrachtgever ontvangt de e-books direct per e-mail en heeft direct toegang tot zijn aankoop.
 3. Zoals vermeld in lid 2, is het niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling krijgt opdrachtgever direct toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 8: RAPPORTAGES

 1. Rapportages worden door Yuna Sky opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.
 2. Indien geen wijze van rapporteren is overeengekomen, zal rapportering in het Nederlands plaatsvinden.
 3. De in de analyserapporten van Yuna Sky gecommuniceerde bedragen en/of aantallen en/of targets zijn puur indicatief en aan deze bedragen en/of aantallen en/ of targets kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 9: TUSSENTIJDS WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt Yuna Sky geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.
 2. Ondanks het bovenstaande in lid 1, heeft Yuna Sky het recht om, in het belang van de opdrachtgever naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever de opdracht te wijzigen.
 3. Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Yuna Sky zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Yuna Sky gerechtigd de kosten hiervan bij opdrachtgever in rekening te brengen. Yuna Sky zal opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 5. Indien een vast bedrag is afgesproken zal Yuna Sky daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 6. In afwijking van lid 4 zal Yuna Sky geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 10: UITVOER OPDRACHT, SERVICE EN DIENSTVERLENING

 1. Yuna Sky zal zich inspannen om voor opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan niets garanderen.
 2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waar Yuna Sky bij aangeeft nodig te hebben, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs hoort te snappen dat deze nodig zijn voor het nakomen van de afspraken in de gemaakte overeenkomst, tijdig aan Yuna Sky worden doorgegeven.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan Yuna Sky zijn verstrekt, heeft Yuna Sky het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen of de uit vertraging voortvloeiende extra gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de opdrachtgever mag declareren.
 4. Indien overeen is gekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Yuna Sky de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de betaling heeft voldaan.

ARTIKEL 11: VERANTWOORDELIJKHEID OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.
 2. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Yuna Sky aangeleverde gegevens.
 4. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan Yuna Sky zijn toegezonden.
 5. Door Yuna Sky ten behoeve van opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg, schriftelijk de gewenste wijzigingen worden medegedeeld.
 6. Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Yuna Sky aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom.
 7. Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door Yuna Sky.

ARTIKEL 12: PRIJS / HONORARIUM

 1. De door opdrachtnemer in de opdracht genoemde prijzen / honoraria staan volledig los van de uitkomsten van de verleende opdracht. Bepalend voor de facturatie is het moment waarop de gefactureerde werkzaamheden zijn c.q. worden verricht, tenzij andersluidende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben altijd een zuiver indicatief karakter en binden opdrachtnemer niet, tenzij expliciet in de opdracht anders vermeld.
 3. Alle prijzen en aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Yuna Sky, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Bij alle maandelijks terugkerende opdrachten zullen de kosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht. Yuna Sky heeft het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden.
 6. Eventuele reis-, verblijfs- en accommodatiekosten worden op basis van nacalculatie aan opdrachtgever separaat doorbelast. Deze kosten maken geen deel uit van de opdracht.
 7. Opdrachtgever dient opdrachtnemer kosteloos in staat te stellen ter plaatse de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, waartoe in ieder geval behoort -indien nodig- het ter beschikking stellen van een ruimte waarin gewerkt kan worden, voorzien van computer met internetaansluiting en email, alsmede een telefoon.

ARTIKEL 13: BETALING

 1. Facturering geschiedt op basis van de opdrachtbevestiging. De werkzaamheden en kosten zullen zulks ter keuze van opdrachtnemer op basis van voorschotfacturen, tussentijdse declaraties en/of einddeclaraties aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle declaraties/facturen dienen zonder korting of inhouding binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald op het door opdrachtnemer aangegeven bankrekeningnummer.
 2. Indien een voorschotfactuur wordt verzonden heeft opdrachtnemer het recht pas een aanvang te maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotfactuur is betaald.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens opdrachtnemer op te schorten. 
 4. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om voorschotfacturen te zenden, ook al was dat tot dan toe tussen partijen niet gebruikelijk. In ieder geval zal enkel nog op basis van voorschotfacturen gewerkt kunnen worden, indien het betalingsgedrag van opdrachtgever niet tijdig en volledig is geweest of de verwachting bestaat dat betalingen zijn niet tijdig en/of volledig zullen volgen.
 5. Na het verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie van opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente, met een minimum van 3% per maand of gedeelte van een maand, verschuldigd.
 6. Indien opdrachtgever ook na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
 7. Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surseance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de opdrachtgever aan Yuna Sky verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

ARTIKEL 14: CONTRACTSDUUR EN OPZEGGING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de offerte en anders voor onbepaalde tijd.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd met een periode van één (1) maand, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van één (1) kalendermaand. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 3. Yuna Sky heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd; (b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

ARTIKEL 15: ANNULERING

 1. Bij annulering meer dan 63 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 2. Bij annulering minder dan 63 dagen en meer dan 42 dagen, 50% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 3. Bij annulering minder dan 42 en meer dan 21 dagen, 75% van de overeengekomen prijs / honorarium;
 4. Bij annulering minder dan 21 dagen, 100% van de overeengekomen prijs / honorarium.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan de opdrachtnemer opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot bet resultaat van de door de opdrachtnemer geleverde dienst.
 2. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van, of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 3. De opdrachtnemer is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 4. De maximale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever of enige derde expliciet uit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Indien sprake is van een opdracht gesloten met meer dan één opdrachtgever zullen al deze opdrachtgevers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de opdracht op een opdrachtgever rusten.
 8. De in de overeenkomst genoemde termijnen zijn altijd geschatte termijnen en dientengevolge levert een eventuele termijnoverschrijding geen wanprestatie op aan de zijde van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de genoemde termijn zoveel mogelijk in acht nemen. De overeenkomst kan dientengevolge door opdrachtgever niet worden ontbonden en levert eveneens geen aansprakelijkheid aan de zijde van opdrachtnemer op.
  Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen bij het uitvoeren van de opdracht.

ARTIKEL 17: KLACHTEN

 1. Opdrachtgever dient de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer telkens, voor zover in zijn vermogen ligt, te inspecteren. Mochten zich er klachten voordoen dan dienen deze binnen acht dagen na oplevering van die bepaalde werkzaamheden schriftelijk te geschieden. Klachten gedaan nà de in dit artikellid genoemde termijn, zijn niet ontvankelijk.
 2. Opdrachtnemer zal de voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.
 3. Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer zal opdrachtnemer naar beste kunnen de werkzaamheden opnieuw uitvoeren teneinde de fout te herstellen of een gedeelte van de overeengekomen prijs restitueren c.q. op het te factureren of reeds gefactureerde bedrag crediteren.
 4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet.
 5. Indien opdrachtnemer producten dan wel werkzaamheden aan opdrachtgever levert die opdrachtnemer van derden heeft verkregen, is opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop opdrachtnemer ten opzichte van die derden aanspraak kan maken.

ARTIKEL 18: VERZUIM/ONTBINDING

 1. Bij verzuim van opdrachtgever of in één van de eerder in deze Algemene Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is opdrachtnemer bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige opdracht.
 2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) opdrachtgever, zullen alle opdrachten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij opdrachtnemer binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de opdracht te verlangen.
 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel doet niet af aan de overige rechten van opdrachtnemer op grond van de wet en de opdracht, waaronder het recht op schadevergoeding. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, zijn respectievelijk alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 1. Yuna Sky is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Yuna Sky niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever.
 2. In geval van overmacht is Yuna Sky gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden. Yuna Sky is gehouden terstond aan opdrachtgever hiervan mededeling te doen.
 3. Indien Yuna Sky door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Duurt de overmacht toestand een kwartaal of langer dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Onder overmacht wordt ook verstaan stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij het bedrijf van opdrachtnemer of bij door haar ingeschakelde derden.

ARTIKEL 20: EXCLUSIVITEIT

 1. Opdrachtgever verleent aan Yuna Sky voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

ARTIKEL 21: INTELLECTUELE RECHTEN

 1. Tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Yuna Sky, evenals haar genoemde zakenpartners in artikel 3 volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Yuna Sky openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Yuna Sky en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Yuna Sky.
 3. Yuna Sky behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtgever zal opdrachtnemer voor alle schade (waaronder de juridische adviseur kosten) die opdrachtnemer zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien opdrachtnemer die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of voorwerpen of anderszins die door opdrachtgever aan opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Yuna Sky voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
 6. Indien Yuna Sky bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Yuna Sky, dan wel de derde partij.

ARTIKEL 22: AANVULLENDE VOORWAARDEN TRAINING EN COACHING

 1. Deelnemers aan de training(en) dienen deze actief te volgen. Indien een deelnemer zodanig storend gedrag vertoont dat dit gedrag, naar de mening van opdrachtnemer, van negatieve invloed is op de kwaliteit en resultaten. Kan opdrachtnemer deelname ontzeggen aan de deelnemer. Dit onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot volledige betaling van de contractueel afgesproken prijs.
 2. Opdrachtgever is, indien deelnemers niet permanent, of in zijn geheel niet aanwezig (kunnen) zijn, de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. De keuze van het conferentieoord wordt in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bepaalt. Het conferentieoord moet voldoen aan door opdrachtnemer te stellen kwaliteitseisen. Een wijziging van conferentieoord levert geen rechtsgeldige reden voor ontbinding van de opdracht op.
 4. Indien opdrachtgever met opdrachtnemer overeenkomt een bepaald aantal nader in te vullen trainingen en/of coachingstraject(en) af te nemen in een periode van maximaal 12 maanden na ondertekening van de opdracht, en deze niet afneemt of de opdracht voortijdig annuleert, is opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

ARTIKEL 23: GEHEIMHOUDING

Partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van opdrachtnemer en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

ARTIKEL 25: SLOTBEPALINGEN

 1. Geen van de partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 2. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtnemer, betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
 3. Indien enig beding van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
 4. Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft Yuna Sky het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.
 5. In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen voorrang boven deze Algemene Voorwaarden.
 6. Yuna Sky heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven.
 7. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017 en bijgewerkt op 1 september 2020.

 1. Algemene voorwaarden Nieuwsbrief
 2. Aanvullende voorwaarden Training & Coaching trajecten

Gemakkelijk nalezen?
Download hier onze Algemene Voorwaarden.

Volg ons

Je kunt meer over ons te weten komen door ons te volgen op een van de volgende kanalen, wie weet kom je er achter waar wij van de week uithang en spreken we elkaar dan.